Saturday, July 12, 2008

नवीनतम तकनीक

ihndI  ]nnat hao [sako ilae ihndI iXaxakaoM kao Aalasya ka pir%yaaga krko saik`ya haonaa pD,ogaa ‚navaInatma tknaIk sao jauD,naa pD,ogaa  AQyayana kao mah%%va donaa pD,ogaa .yaid eosaa nahIM kroMgao tao ihndI ka Aiht haogaa .

ramaoSvar kambaaoja